Quy trình tuyển dụng làm việc ở Việt Nam

Xin hãy ứng tuyển từ mẫu đơn ứng tuyển dành cho người Việt Nam

Nội dung ứng tuyển sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của CBS.

CBS sẽ chọn lựa những hồ sơ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng

Giải thích các điều kiện tuyển dụng.
Hãy hỏi bất cứ câu hỏi nào về CBS Group

Các ứng cử viên sẽ tham gia làm một bài kiểm tra trong khoảng 2 tiếng và phỏng vấn riêng biệt.
Nội dung kiểm tra sẽ tùy theo từng vị trí ứng tuyển: Tiếng Nhật, kỹ thuật về cơ khí, xây dựng, điện – điện tử .
Trong khi phỏng vấn hãy hỏi bất cứ câu hỏi nào về CBS Group.
Người đạt yêu cầu sẽ được thông báo bằng văn bản.

Bắt đầu làm việc tại Công ty Nhật tuyển dụng


CBS

HIMEKENKIZAI CBS JAPAN CBS VIETNAM