日本語ホームページへ

Thiết kế, triển khai kế hoạch xây dựng, cơ khí, điện | CBS GROUP

Tuyển dụng

Trang chủ > Tuyển dụng > Thông tin tuyển dụng > Mẫu đơn ứng tuyển

Mẫu đơn ứng tuyển ( dùng cho người Việt)

Ghi vào các mục bắt buộc rồi nhấn vào phần [ xác nhận nội dung]

*Mục bắt buộc ghi

Thông tin cá nhân

Họ tên
Ngày tháng năm sinh Năm Tháng Ngày
Độ tuổi Tuổi

Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ e-mail Địa chỉ e-mail rất quan trọng vì dùng để liên lạc.
Dùng xác nhận nên phải ghi trực tiếp


(Dùng để xác nhận)
Địa chỉ
Số điện thoại
Số điện thoại di động

Quá trình học tập

Trình độ học vấn
Tên trường
Tên ngành, môn học
Ngày tháng năm tốt nghiệp Năm Tháng
Tốt nghiệp Dự định tốt nghiệp Nghỉ học giữ chừng

Trình độ tiếng Nhật *Không chọn trong trường hợp không đủ điều kiện

Khả năng hội thoại Thành thạo Khá Trung bình Yếu
Khả năng viết Thành thạo Khá Trung bình Yếu
Khả năng đọc hiểu Thành thạo Khá Trung bình Yếu

Tiếng Anh *Không chọn trong trường hợp không đủ điều kiện

Khả năng hội thoại Thành thạo Khá Trung bình Yếu
Khả năng viết Thành thạo Khá Trung bình Yếu
Khả năng đọc hiểu Thành thạo Khá Trung bình Yếu

Kỹ năng *Không chọn trong trường hợp không đủ điều kiện

Ngôn ngữ
C 1 năm 2 năm Trên 3 năm
Assembly 1 năm 2 năm Trên 3 năm
Visual Basic 1 năm 2 năm Trên 3 năm
Ladder programming(for PLC) 1 năm 2 năm Trên 3 năm
Phần mềm CAD
AutoCAD 1 năm 2 năm Trên 3 năm
OrCAD 1 năm 2 năm Trên 3 năm
ProE 1 năm 2 năm Trên 3 năm
SolidWorks 1 năm 2 năm Trên 3 năm
Ngoài ra
Ngoài ra
Word,Excel 1 năm 2 năm Trên 3 năm
Matlab 1 năm 2 năm Trên 3 năm

Bằng cấp

Bằng cấp

Quá trình làm việc ngoài ra

Quá trình làm việc ngoài ra

Tự giới thiệu về bản thân

Tự giới thiệu về bản thân

Động cơ chí hướng

Động cơ chí hướng