Lịch sử hình thành

Tháng 6 năm 1975 Thành lập Công ty cổ phần Himekenkizai Vốn 5 000 000 Yên
Tháng 9 năm 1982 Công ty cổ phần Himekenkizai
Tăng vốn 10 000 000 Yên
Tháng 2 năm 1989 Thành viên chính thức của Hiệp hội ngành cho thuê thiết bị tầm nhẹ – Tổ chức pháp nhân
Tháng 11 năm 1990 Thành viên chính thức của Hội ngành thiết bị thi công – Tổ chức pháp nhân
Tháng 1 năm 1992 Công ty cổ phần Himekenkizai
Tăng vốn 15 000 000 Yên
Tháng 3 năm 1992 Đăng ký thi công, ngành hồ, ngành mộc
Tháng 10 năm 1992 Mở trung tâm thiết bị Takasago
Tháng 1 năm 2000 Công ty cổ phần Himekenkizai
Tăng vốn 10 000 000 Yên
Tháng 8 năm 2004 Thành lập Công ty CBS
Vốn 10 000 000 Yên
Tháng 10 năm 2004 Chứng nhận “Pháp chế hỗ trợ cải cách quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ”
Tháng 3 năm 2005 Công ty cổ phần Himekenkizai
Tăng vốn 52 500 000 Yên
Tháng 11 năm 2005 Thành lập Công ty thiết kế tại Hồ Chí Minh, Việt Nam ( CBS Vietnam Co., Ltd)
Vốn 400 000 USD
Tháng 3 năm 2007 Công ty cổ phần Himekenkizai
Tăng vốn 81 700 000 Yên
Tháng 6 năm 2007 Triển khai dự án thiết kế máy Turbin khí cùng Công ty Koryo Engineering
Tháng 10 năm 2009 Chứng nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu” của dự án thử thách Hyogo năm 2009
Tháng 10 năm 2011 Chứng nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu” của dự án thử thách Hyogo năm 2011
Tháng 11 năm 2011 Ủy thác từ Văn phòng công thương Tokyo “Nhà cố vấn cải cách quản trị donah nghiệp vừa và nhỏ”
Tháng 3 năm 2012 Chứng nhận doanh nghiệp Kế họach cải cách quản trị
Tháng 10 năm 2012 Cùng với trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đồng sáng lập Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS
Tháng 10 năm 2013 Nhận Giấy phép Thiết kế kiến trúc tại Việt Nam
Tháng 02 năm 2015 Nhận giải thưởng lớn của cuộc thi ý tưởng kinh doanh “Hyogo Creative Business Grand Prix 2015”
Tháng 07 năm 2015 CBS Vietnam Co., Ltd. Tăng vốn 550 000 USD
Tháng 04 năm 2017 CBS Vietnam Co., Ltd. đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO9001:2015

 


CBS

HIMEKENKIZAI CBS JAPAN CBS VIETNAM